I02

Potencial para Edifícios de Zero Energia e Zero Carbono no Brasil.

Palestrantes:

Isabela Issa, Mitsidi Projetos;

Edward Borgstein, Mitsidi.